ضرب المثل ها و ترجمه آنها

ضرب المثل چیست؟! ضرب المثل ها جملات استعاری کوتاهی اند که حاوی نکات، پندها، و گفته های اخلاقی هستند و ریشه در فرهنگ و ادبیات یک ملت دارند و در بین مردم عام زیاد استفاده میشوند ضرب المثل ها و ترجمه آنها یکی از رایج…