ترجمه عمومی و ویژگی های آن

ترجمه عمومی شامل چه متونی است و چرا از ترجمه تخصصی ارزان تر است؟

ترجمه متون عمومی یکی از اساسی ترین انواع ترجمه می باشد. این ترجمه شامل ترجمه انواع کتاب، مقاله یا سایت است که موضوع مورد بحث آن در رابطه با زمینه علمی و تخصصی نباشد. در این مطلب به طور کامل در رابطه با ترجمه عمومی…