گرامر زبان انگلیسی

چرا گرامر زبان انگلیسی اهمیت دارد؟

ساختن خانه با چوب، بدون میخ یا پیچ را در نظر بگیرید. سازه‌ها چطور می‌توانند در کنار هم قرار بگیرند؟ قطعا این کار امکان پذیر نیست و قطعات از هم جدا می‌شوند. این وضعیت درست زمانی اتفاق می‌افتد که شما بدون داشتن دانشی از گرامر…