تقویت مهارت

مهارت Writing خود را با نکات زیر افزایش دهیم.

یکی از پرچالش‌ترین مهارت‌ها در زبان انگلیسی، مهارت writing است که بسیاری از افراد، مهارت زیادی در آن ندارند. اینکه چگونه مهارت writing خود را افزایش دهیم، سوال اکثر زبان آموزان است. مهارت writing یک هنر است و الزامی به دانستن لغات بسیار زیاد و گرامر…